Make your own free website on Tripod.com
[Grønt Spa'tak]
[Informasjon/innmelding]
   [Sett Foten Ned]
   [Kollektivkampanjen]
   [Om Stord NU]
   [Gjesteboka]
   [Hovudside]
   [E-post]I haust oppfordra miljøvernrørsla og fagrørsla folk til å setja foten ned i protest mot dei låge løyvingane til kollektivtransporten. Tretti stader i landet vart det samla inn fotavtrykk. Folk satte viljug foten ned i protest mot dei låge løyvingane til kollektivtransporten. I lokalmedia var det stor merksemd rundta aksjonane. Diverre fekk kollektivkampanjen ikkje gjennomslag for sine krav retta mot årets statsbudsjett. Det var svært vanskeleg å få gjennomslag for utgiftsauke i det politiske klimaet rundt årets statsbudsjetthandsaming. Me har allereie byrja å leggja planar for å arbeida fram mot neste års statsbudsjett. Det har tidlegare aldri vore heit politisk debatt om kollektivtrafikken sine kår i Noreg. Dersom organisasjonane bak kollektivkampanjen jobber lokalt for eit betre kollektivtilbod kan me klara å få opp konfliktnivået knytta til løyvingane til kollektivtransporten.

Kollektivkampanjen er Natur og Ungdom, Noregs Naturvernforbund, Norsk Jernbaneforbund, Norks Kommuneforbund og Norsk Transportarbeiderforbund.


Frå utsending 1/99